Welcome to the Filipino Children’s Bible Project.

“For as the rain and the snow come down from heaven

and do not return there but water the earth,

making it bring forth and sprout

giving seed to the sower and bread to the eater

so shall my word be that goes out from my mouth;

it shall not return to me empty,

but it shall accomplish that which I purpose,

and shall succeed in the thing for which I sent it.”

(Isaiah 55:10-11)

children's bible

What is the Filipino Children's Bible Project?

A project dedicated to producing Biblical resources for Filipino children to learn the Holy Bible, worship the Lord and be encouraged in their faith. The content in all resources is entirely based on the actual text of the Holy Bible, sourced from Bible translations in Filipino languages.

Our vision is to make the Holy Bible available to all Filipino Children, in their own heart language.

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.JOHN 3:16 NASB (ENGLISH)
Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.JUAN 3:16 MBBTAG (TAGALOG)
Mahal na Diyos a tahod i tolay ta mundua. Kanya pinaange na se tu anak na a isesa, monda maski ti ésiya i maniwalaa diya, éy éwan mate, éng éwan mabuhay a éwan tu katapusan.JUAN 3:16 DGCWBT (AGTA - CASIGURAN DUMAGAT)
Du Dwata toon kanbong nawa kdee dad to di tah tanà, taman blén i sen Tingaan du fye balù simto faglut di kenen là malmo di salà, bay nun nawan landè sen.DYAN 3:16 BPS (BLAAN)
Kiapú ta laylaychun Apo Dios as solet nan tataku asna's luta, inchatna nan us-usa ay Anakna ta nan uray ngachana ay omafurot kan hiya at achi machusa ay maisiyan kan Apo Dios, ngem mawad-an as fiyag ay maid patingkiana.JUAN 3:16 EBKWBT (BONTOC - EASTERN)
Sabab mekasi banar Empu' eset menge' taaw atueʼt sengkedunyaan, ne binggey ye kenyeng bugtung na Yegang supaya isimaya', supaya sebarang mengandel kenye diki lang metiksa' dut Narka', segwa' maya biyag na' kaya seskeran dut elepan et Empu' Banar.JUAN 3:16 PLWWBT (PALAWANO)
Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglagkondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.JUAN 3:16 RCPV (CEBUANO)
Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, intedna ti Bugbugtong nga Anakna tapno ti siasinoman a mamati kenkuana saan a matay no di ket agbiag nga agnanayon.SAN JUAN 3:16 RIPV (ILOKANO)
Huli ta namoot na gayo an Dios sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na magtubod saiya dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing kataposan.JUAN 3:16 BPV (BICOLANO)
Uli na ning maragul nang lugud ning Dios king yatu binie ne ing bugtung nang Anak ban ing ninumang maniwala keya e ya mate nune mirinan yang bie alang angga.JUAN 3:16 PMPV (PAMPANGA)

The Bible in Your Language

Many people think of Tagalog and Bisaya as 'the' languages of the Philippines, sometimes even referring to Tagalog simply as Filipino. Yet the Philippines has an abundance of languages with more than 170 spoken languages and dialects, belonging to many different ethnic and cultural groups. Filipino Children's Bible Project is working to produce Bible resources for all Filipino children. Some of the languages we work with include Agta, Bikolano, Blaan, Bolinao, Bontoc, Cebuano, Chavacano, Gadang, Hiligaynon, Ifugao, Ilocano, Kalinga, Manobo, Pangasinan, Samareno, Subanen, Tagalog, Tausug, T'boli, Yakan and many more.
Experience the Bible in your language.